องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า ตำบลหนองแวงนางเบ้า  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๒๐ 

 
1.1 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า เป็นหนึ่งในจำนวน 12 ตำบลของอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทิศเหนือของอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวงนางเบ้า ห่างจากอำเภอพล ประมาณ 15 กิโลเมตร

1.2 เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า มีเนื้อที่ทั้งหมด 41.950 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
26,220 ไร่ มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 19,484 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดกับตำบลใกล้เคียงดังนี้
        ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต อบต. ปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
        ทิศใต้ ติดต่อกับเขต อบต. เก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต อบต. โจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต อบต.หัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วย หนอง อยู่ทั่วไป ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย สภาพภูมิอากาศ ฤดูร้อนจะร้อนจัด ฤดูหนาวค่อนข้างหนาว

1.4 จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า มีทั้งหมด13 หมู่ และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้าเต็มทั้งหมู่บ้าน 13 หมู่ ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงนางเบ้า นายบุญมี แสนศักดา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยค้อ นายสุรสิทธิ์ วงศ์ก้อม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาดี  นายพลนิกร ปุริโส  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองตานา นายอ้ม เพ็งลอง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านฝาผนัง นายมนตรี คำใจ  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านฮ่องหอย นายวินัย พรมสีดา กำนัน
หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงน้อย นายสีธน พิตอน ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านนานิคม นายสัมฤทธิ์ เถาว์ทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยค้อน้อย  นายสนั่น ทาภา  ผูใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านวังจาน นางนาง ถามูลเรศ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยว่านหอม นายสำราญ รูปสูง  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านหนองแวงนางเบ้าพัฒนา นายจีระศักดิ์ เทพเรียน ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านโคกเสน่ห์  นางสาวสุพรรณี ก้อนสีลา ผู้ใหญ่บ้าน 

1.5 ประชากร จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า มีจำนวนทั้งสิ้น 6,936 คน
แยกเป็นประชากรชาย 3,451 คน ประชากรหญิง 3,485 คน จำนวนครัวเรือน มีทั้งหมด 1,490 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 165 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง การตรวจสอบจากทะเบียนบ้าน)
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าสู่ระบบ
aec
คสช
ไทยรัฐ
สสส
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เดลินิวส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สายด่วน1111
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
กรมอุตุ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น