แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 

                กระผม นายมนตรี   ถามูลเรศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า  ที่กระผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวตำบลหนองแวงนางเบ้า  ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า  ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่ 5 )  พ.ศ. 2546  มาตรา  58/5  บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาฯ  ทราบก่อนเข้าปฎิบัติหน้าที่นั้น  ผมจึงขอแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอแวงนางเบ้า  ระหว่างวันที่     เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  2551   ดังต่อไปนี้

                1.  นโยบายในการทำงาน

                นโยบายในการทำงานจะดำเนินงานให้เป็นไปตามหน้าที่และระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตลอดจนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ซึ่งมี   9  ด้าน  ดังต่อไปนี้

                1.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                                1.  ให้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และเข้าหน่วยงานราชการอื่นและเชื่อมหมูบ้านอื่น ๆ โดยใช้แรงงานราษฎรในแต่ละหมู่บ้านไม่น้อยกว่า  30 %  ของราคาจ้างเหมาเพื่อให้ราษฎรมีรายได้และดำเนินงานทุกครั้งจะต้องมีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของราษฎรแต่ละหมู่บ้านในระหว่างการก่อสร้าง  การสัญจรไปมาของราษฎรต้องไม่ลำบาก แต่ในกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ต้องประกาศสอบราคาตามระเบียบพัสดุของ อบต.

                                2.  ก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน และเชื่อมระหว่างหมู่บ้านให้ใช้การได้ดี เพื่อให้ประชาชนในตำบลสัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ขอนแก่น  ทางหลวงชนบทและกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่อก่อสร้างถนนลาดยางภายในตำบล และเชื่อมกับตำบลอื่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกัน  ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินหรือถนนลูกรัง เพื่อการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด  โดยการก่อสร้างถนนดิน หรือถนนลูกรังในเขตตำบลทุกหมู่บ้านทั้ง  13  หมู่บ้าน

                                3.  ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  ให้ใช้การได้ดีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งตำบล

                                4. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในหมู่บ้าน  ไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าขยายเขต เพื่อการเกษตรตามแนวพระราชดำริ ตลอดจนซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะทุกหมู่บ้าน  เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ  พร้อมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ครัวเรือนที่ห่างไกลไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าได้

                                5.  ขุดลอกสระน้ำ  ห้วย  หนอง  คลอง  บึง  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถนำน้ำไปใช้ในการเกษตรได้ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดลอกแหล่งน้ำจากกรมชลประทาน  กรมพัฒนาที่ดิน  อบจ.และก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ  มข. และอื่น ๆ  ตามสภาพของพื้นที่

                                6.  ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านเพื่อแก้ไขน้ำขังถนนทุกหมู่บ้าน

                                7.  ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ.33  และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่รองรับน้ำฝนได้ในโรงเรียน สถานีอนามัยและศาลาวัด ศูนย์ฝึกวิชาชีพประจำตำบล  เพื่อให้ราษฎรมีน้ำสะอาดไว้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

                                8.  ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส  การสร้างบ้านท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายของรัฐบาล

                                9.  ขุดสระน้ำ  เจาะบ่อบาดาลให้กับเกษตรกรภายในตำบล  เพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสาน  ไร่นาสวนผสม

                                10.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  คสล.  ถนนลาดยาง  ถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้านให้เดินทางสัญจรได้สะดวกขึ้น

                                11.  การผังเมืองและควบคุมอาคารปฎิบัติให้เป็นไปตาม  พรบ. ควบคุมอาคาร

                1.2  ด้านการศึกษา

                                1.  การจัดการศึกษาในระบบ

                                                -  จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติมอีกจำนวน  1  แห่ง  โดยหาที่ดินสำหรับก่อสร้าง  เพิ่มเติมอีก  1  แห่ง  จัดหารถรับส่งเด็กที่มาเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

                                2.  การจัดการศึกษานอกระบบ

                                                -  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  (กศน.)  สนับสนุนงบประมาณฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ ให้ราษฎรทุกหมู่บ้านได้มีความรู้ไปประกอบอาชีพและการศึกษาตามอัธยาศัย

                                                -  อบรมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและหมู่บ้านให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

                                                -  จัดกาหนังสือพิมพ์และที่อ่านหนังสือพิมพ์ให้กับทุกหมู่บ้าน

                                3.  สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่ยากจน ในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา  อุดมศึกษา และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ภายในตำบลหนองแวงนางเบ้า

                                                -  สนับสนุนโครงการพัฒนาการศึกษาและกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีในตำบล ของเขตโรงเรียนพื้นที่การศึกษา  เขต  3

                                                -  สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี  สื่อมัลติมีเดีย  จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสำหรับสถานศึกษาภายในตำบล

                                4.  สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)ให้พอเพียง

                1.3  ด้านสาธารณะสุข

                                1.  ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

                                                -  จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสนับสนุนงบประมาณเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ ทั้งคนและสัตว์

                                                -  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณะสุขภายในตำบลและกิจกรรมของ  อสม.

                                                -  อบรมผู้สูงอายุเพื่อออกกำลังกายให้ความรู้ด้านสาธารณะสุขให้ร่างกายแข็งแรง  สุขภาพดีถ้วนหน้า  โดยสถานีอนามัยตำบลประสานงานร่วมกับ  อบต.

                                                -  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

                                                -  สนับสนุนศูนย์เอดส์เฉลิมพระเกียรติอำเภอพลและจังหวัด

                                                -  ส่งเสริมสนับสนุน  รณรงค์ทำความสะอาดทุกหมู่บ้านให้เป็นตำบลน่าอยู่หมู่บ้านน่ามอง  ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาชุมชน  สถานีอนามัยและ  อบต.  โดยสนับสนุนงบประมาณจัดประกวดหมู่บ้านประจำทุกปี

                1.4  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                                1.  ส่งเสริมอาชีพ

                                                -  ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและยาว  พร้อมทั้งงานศิลปะหัตกรรมอื่น ๆ

                                                -  สนับสนุนกลุ่มอาชีพด้านงานเศรษฐกิจแบบพอเพียงและแบบผสมผสาน

                                                -  ส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนประกอบการอาชีพแก่กลุ่มเลี้ยงโค  กระบือ  เพื่อเป็นการอนุรักษ์กระบือไทย  ลดต้นทุนในการทำการเกษตรโดยการใช้งานทดแทนพลังงานและกลุ่มอาชีพอื่น ๆ

                                                -   ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสตรีภายในตำบล

                                                -  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในการแปรรูปอาหารจากผลผลิตและเครื่องมือผลิตน้ำมันไบโอดีเซล  จากสบู่ดำ

                                                -  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายสนับสนุนโรงสีชุมชน  เป็นต้น

                                                -  สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลร่วมกับมูลนิธิศุภมิต

                                                -  สนับสนุนเมล็ดพันธ์พืช เมล็ดพันธ์ข้าว  เมล็ดพันธ์หญ้า  มันสำประหลัง  อ้อย  และกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและเครื่องทำการเกษตรทุกอย่าง

                             -  จัดให้มีตลาดชุมชน  ส่งเสริมสนับสนุนตลาดชุมชน  ร้านค้าตลาดชุมชนในตำบล

                                                -  ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของกลุ่มและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรตำบล

                                                -  สนับสนุนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และกลุ่มทอผ้าจากสีธรรมชาติ

                                                -  สนับสนุนงบประมาณป้องกันระงับโรคระบาดในนาข้าวของเกษตรกรในตำบล

                                                -  สนับสนุนกองทุนธนาคารข้าวของ อบต.

                                2.  ด้านสวัสดิการและสังคม

                                                -  ส่งเสริมสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสที่ยากจน  และติดเชื้อเอดส์

                                                -  ให้การสงเคราะห์เรื่องถุงยังชีพของผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน พร้อมเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

                                                -  จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ในช่วงเดือนเมษายน  เป็นประจำทุกปี

                                                -  สนับสนุนกองทุนสังคม ไม่ทอดทิ้งกัน กองทุนวันละบาทภายในตำบล

                                                -  สนับสนุนค่าสงเคราะห์ศพ  ผู้สูงอายุไม่เกิน  2,000  บาท

                                3.  ด้านกีฬาและนันทนาการ

                                                -  ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนทั่วไป และส่งเสริมกีฬาในสถานศึกษา

                                                -  สร้างลานกีฬาในสถานศึกษาและลานกีฬาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

                                                -  จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติมทุกปี

                                                -  จัดให้มีการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน  กีฬาประเพณี  อบต.ต้านยาเสพติด  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของ  อสม.  กลุ่มสตรี  และประชาชนทั่วไป

                                                -  จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (สวนหย่อม)  ส่งเสริมการออกกำลังกาย

                1.5  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

                                1.  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและการมีสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                                2.  ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพิ่มเติม

                                3.  สนับสนุนศูนย์เยาวชนตำบล  จัดอบรมฝึกอาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้แก่เยาวชนทุกหมู่บ้านและกลุ่มผู้สนใจ

                                4.  จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่หน่วยงานราชการ คณะกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิก  อปพร.  ชุดปฎิบัติหน้าที่

                                5.  จัดหาป้ายสัญาณจราจรตามแยกหมู่บ้านภายในตำบล  บอกจุดอันตรายและป้ายหมู่บ้านไฟกระพริบ  พลังงานแสงอาทิตย์

                                6.  ก่อสร้างป้อมยามสำหรับการรักษาความสงบเรียบร้อย

                                7.  ให้จุดบริการสายตรวจตำรวจตำบล

                                8.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  เช่น  การจัดซื้อจัดจ้าง

     &nb

 
 
 
 
 
 
 
เสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2560
 
เข้าสู่ระบบ
aec
คสช
ไทยรัฐ
สสส
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เดลินิวส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สายด่วน1111
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
กรมอุตุ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น